JAKUB ZWOLAK (1855-1927)

Syn Tomasza Zwolaka, wnuk Wawrzyńca Zwolaka i prawnuk Walentego Zwolaka.

Walentyn Zwolak, urodzony około 1740 roku, żonaty z Zofią (nazwisko rodowe nieznane). Mieszkał i zmarł (w 1820 r.) w Domu nr 10.

Jego syn Wawrzyniec urodził się w 1781. Jego żoną była Marianna z Pecynów (ur. 1776). Nie wiadomo, kiedy wzięli ślub. Wawrzyniec zmarł w 1831 r., a Maryanna w 1846 r.

Ich synem był Tomasz Zwolak, ur. w 1818 r. Żonaty Anastazją z Zawiślaków (ur. 1820), córką Marcina Zawiślaka oraz Rozalii z Błaszczaków, urodzoną w Domu pod nr 13. O wcześniejszych przodkach Anastazji nic więcej nie wiadomo. Tomasz i Anastazja wzięli ślub 25 listopada 1839 roku w Turobinie. Anastazja zmarła w 1868 r., a Tomasz w 1900 r.

Ich synem był urodzony w 1855 r. Jakub Zwolak.

Wszyscy wyżej wymienieni mieszkali w Wólce Czernięckiej, należącej – w zależności od czasu – do parafii Czernięcin lub parafii Turobin.

DRZEWO GENEALOGICZNE JAKUBA ZWOLAKA

CIEKAWOSTKA

Biorąc pod uwagę zapisy z 1820 r. w dwóch wymienionych dokumentach (akt śmierci Walentego Zwolaka oraz akt narodzin Anastazji Zawiślak), uwagę przykuwa sposób nazwiska Zwolak, mianowicie: “z Wolak”, który może świadczyć o braku nazwiska, a jedynie pochodzeniu osób “z Wólki” w domyśle Czernięckiej. Myślę, że można przyjąć to za tezę o pochodzeniu nazwiska ZWOLAK.

DOKUMENTY:

Akt śmierci Walentego Zwolaka – 15 kwietnia 1820 r. (nr 9)

Roku tysiąc ośmset dwudziestego dnia piętnastego kwietnia przed nami Proboszczem Turobińskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Turobińskiej Powiatu Krasnostawskiego w województwie lubelskim stawili się Jacek Zwolak Jakub Żydziak liczących po lat czterdzieści włościanie we wsi Wólka Czernięcka zamieszkali i oświadczyli nam iż dnia piętnastego kwietnia roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu we wsi Wólka Czernięcka w Domu pod numerem Dziesiątym umarł Walenty z Wolak liczący lat ośmdziesiąt włościanin we wsi Wólka Czernięcka zamieszkały. Po czym gdy pisać nieumiejący akt niniejszy śmierci przeczytany został stawiającym i przez nas podpisany. X Andrzej Górnicki (Gościcki) Proboszcz Parafii Turobińskiej Urzędnik Stanu Cywilnego

Akt śmierci Wawrzyńca Zwolaka – 21 kwietnia 1831 r. (nr 113)

Działo się w Turobinie dnia dwudziestego drugiego kwietnia tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Jakob Żydziak (?) lat pięćdziesiąt ieden i Perzyna/Pacyna lat pięćdziesiąt dwa obedway włościanie na Wólce Czernięckiej zamieszkali y oświadczyli, że w dniu dwudziestym pierwszym bieżącego miesiąca o godzinie trzeciej po południu umarł Wawrzyniec Zwolak włościanin na Wólce Czernięckiej zamieszkały lat pięćdziesiąt mający syn Walentego i Zofii małżonków Zwolaków z Wólki. Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Marynannę z Pecynów. Stawający pisać nieumiejący. Podpisano: X. Górnicki (Gościcki)

Akt śmierci Marianny z Pecynów Zwolak – 9 stycznia 1846 r. (nr 10)

Działo się w Mieście Turobinie dnia jedenastego stycznia Tysiąc Ośmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie drugiej z południa stawili się Tomasz Zwolak syn zmarłej lat dwadzieścia ośm i Paweł Ładniak zięć zmarłej lat trzydzieści sześć liczący obaway Rolnicy we wsi Wólka Czernięcka zamieszkali i oświadczyli że w dniu dziewiątym stycznia Tysiąc Ośmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie Dziesiątej w wieczór umarła we Wsi Wólka Czernięcka zamieszkała Maryanna z Pecynów Zwolaczka wdowa włościanka lat siedmdziesiąt licząca rodem z Wsi Wólka Czernięcka. Po przekonaniu się naocznie o zeysciu Maryanny Zwolaczki akt ten stawyającym przeczytany sami podpisaliśmy, gdyż Tomasz Zwolak i Paweł Ładniak świadkowie pisać nie umieją. Podpisał: X. Andrzej Gościcki

Akt narodzin Anastazji Zawiślak – 26 grudnia 1820 (nr 238)

Roku Tysiącznego ośmsetnego dwudziestego dnia dwudziestego szóstego Grudnia o godzinie dwunastej w Południe przed nami Proboszczem Turobińskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Turobińskiej Powiatu Krasnostawskiego w województwie Lubelskim stawił się Marcin Zawiślak liczący lat czterdzieści włościanin we Wsi Wulka Częrniecka zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej które urodziło się w Domu pod numerem trzynastym na dniu dwudziestym szóstym grudnia roku bieżącego oświadczając iż jest spłodzone z niego i Rozalii z Błaszczaków mającej lat trzydzieści trzy iego małżonki i że życzeniem iego iest nadać mu Imię Anastazya. Po uczynieniu powyższego oświadczeniu i okazaniu Dziecięcia w przytomności Jacka Zawiślak liczącego lat trzydzieści sześć Sebastyana z Wolak liczącego lat sześćdziesiąt włościan we Wsi Wólka Czernięcka zamieszkałych. Po czym gdy pisać nie umieją akt ninieyszy urodzenia przeczytany został stawiaiącym i przez nas podpisany. Podpis: X Andrzej Gościcki Proboszcz Turobiński Urzędnik Stanu Cywilnego

Akt ślubu Tomasza Zwolaka i Anastazji Zawiślak – Turobin, 25 listopada 1839 (nr 78)

Działo się w mieście Turobinie dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc osiemset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej z rana. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Pawła Ludwiaka lat trzydzieści i Stanisława Wardy lat dwadzieścia ośm liczących obydwóch włościan we Wsi Wólce Czernięckiej zamieszkałych, zawarte zostało na dniu dzisiejszym religijne małżeństwo między Tomaszem Zwolakiem młodzieńcem we Wsi Wólce Czernięckiej zamieszkałym i urodzonym z Wawrzyńca już zmarłego i Maryanny z Pecynów Małżonków Zwolaków włościan z Wólki Czernięckiej lat dwadzieścia jeden mającym a Panną Anastazją Zawiślakówną córką Marcina i Rozalii z Błaszczaków małżonków Zawiślaków włościan w Wólce Czernięckiej zamieszkałych w Wsi Wólka Czernięcka urodzonej i tam zamieszkałą lat ośmnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w trzech poftórzących niedzielach, to jest w dniach dziewiątym, siedmnastym i dwudziestym czwartym listopada w Kościele Parafii Turobińskiej bieżącego roku. Jako też ??? obecnych aktowi małżeństwa Rodziców z Strony zaślubionej i Matki z strony zaślubionego ?? zostało. Tamowanie małżeństwa nie zaistniało. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli żadnej przedślubnej umowy. Akt ten wiążącym (?) i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany został i przez nas podpisany został. Podpis: X Andrzej Gościcki Proboszcz Turobin

Informacja o śmierci Anastazji z Zawiślaków Zwolak – 1868